The Royal Danish Academy of Fine Arts, Schools of Architecture, Design and Conservation
Ph.d.-stipendiet udbydes under temaet: “Spil, og interaktion inden for visuelle medier”
The Royal Danish Academy of Fine Arts, Schools of Architecture, Design and Conservation
The school is one of the two Danish School of Architecture and one of the world’s oldest schools of architecture.
Besøg arbejdsgiverprofil
JOBBESKRIVELSE
Publiceret: 1 måned siden
Ansøgningsfrist: mar. 01
Beliggenhed: Copenhagen K, Danmark
Du skal logge ind eller oprette en konto for at gemme jobbet
Nævn venligst at du fandt dette job på Academic Positions, når du ansøger.
DEL DETTE JOB

Ph.d.-stipendiet udbydes under temaet: “Spil, og interaktion inden for visuelle medier”

Ved Kunstakademiets Designskole opslås et ph.d.-stipendium inden for temaet ”Spil, og interaktion inden for visuelle medier” med særligt fokus på udviklingen af spil og visuelle fortællinger samt interaktionen mellem disse og de nye digitale teknologier.  

Om projektet / ph.d. fokus  

Dette er et åbent opslag, hvor vi ønsker at ansøgeren stiller forslag inden for rammerne af emnekredsen. Vi ønsker ansøgninger der bevæger sig inden for eller imellem følgende emnepunkter: Forholdet mellem regler og fiktion i spil, spilteori, funktion og roller af storyworlds på tværs af eksisterende og nye visuelle medier, VR og andre nye digitale visuelle teknologier, UI og UX studier og visuelle narrativer.  

Vi er interesserede i både empiriske, prototype-baserede, kvalitative og kvantitative tilgange. ph.d.’en vil være tilknyttet forskergruppen ’visuelle medier’. Forskergruppen bedriver forskning inden for spil og visuelle medier, samt spildesign til fiction og storyworlds i et bredt felt inden for de nyeste medieplatforme.  

Globale og lokale samfund er i stigende grad forbundet og står overfor komplekse udfordringer, bl.a. udtrykt i FN’s 17 bæredygtighedssmål. Vi oplever på designuddannelsen et øget fokus på nye digitale teknologier og et stigende efterspørgsel fra virksomhederne og ønske fra designere og designstuderende om at udvikle i krydsfeltet mellem fortællinger, visualitet og teknologi. På denne baggrund forventes ph.d.-kandidaten at kunne bidrage til udviklingen af de eksisterende og kommende designprogrammer i perspektivet af det udvidede og multidiciplinære designfelt.  

Ph.d.-opslaget skal endvidere bidrage til at afdække dette emne og skal ses som en del af Designskolens øgede fokus på nye digitale teknologiske kompetencer i relation til anvendelsen og afprøvning i feltet. Ph.d.-projektet indgår i KADKs strategiske indsats omkring etableringen af nyt tværfagligt værksted på institutionsniveau: ’KADK-Lab’, hvor værksteder samles og styrkes teknologisk og forskningsmæssigt. Ph.d.-projektet tilknyttes undervisnings- og forskningsmiljøer inden for spildesign og tilknyttede narrative medier.  

Den idelle kandidat har en baggrund fra en designuddannelsen eller en tilsvarende universitetsuddannelse og evner at sætte design/designpraksis i relation til teori og teknologi. I gennemførelsen af projektet ses gerne en designorienteret tilgang, hvor der konkret arbejdes med afprøvninger og eksperimenter. I ansøgningens projektbeskrivelse skal det fremgå, hvordan dette indtænkes i processen.  

Stillingen tilknyttes Institut for Visuelt Design og vil blive indskrevet ved KADK’s ph.d.-skole.  

Institut for Visuelt Design  

Institut for Visuelt Design danner rammen om undervisning, forskning og kunstnerisk udviklingsvirksomhed inden for alle former for visuelt design. Vi arbejder med visuel identitet, informationsdesign, digitale medier og servicedesign samt udvikling af kommercielle og mere eksperimentelle computerspil, visuelle fortællinger og digitale produkter. Instituttet undersøger begreber som identitet, oplevelser og interaktion. Vi arbejder med computerspil, storyworlds, analyserer skrifttyper og udvikler nye, designer skiltning-wayfinding samt udvikler applikationer til smartphones. Med andre ord arbejder vi med at designe visuel kommunikation på og til alle platforme.  

Instituttet består af et samlet bachelorprogram: Visuelt Design og to kandidatprogrammer: Graphic Communication Design og Visual Media and Game Design, som danner rammen om en række forskellige faglige udviklingsmiljøer på tværs af design og arkitektur.  

Læs mere om instituttet, programmer, forskning, og kunstnerisk udviklingsarbejde på www.kadk.dk  

Kvalifikationskrav  

Ph.d.-studiet er fastsat til tre årsværk. På ansøgningstidspunktet skal ansøger have opnået en kandidatgrad (120 ECTS eller tilsvarende) inden for arkitektur, design ellerandet relevant fagområde.  

Alternativt skal ansøgeren kunne dokumentere kompetencer på niveau med en kandidatgrad gennem længerevarende uddannelse (4-5 år) , samt viden, kvalifikationer, kompetencer og erhvervsmæssig erfaring.  

Ansøgningen skal indeholde:  

Der anvendes ikke ansøgningsskema. Ansøgningen skal være affattet på dansk, norsk, svensk eller engelsk.  

Ansøgningen indsendes som pdf-fil og skal omfatte:  

  • Projektbeskrivelse/skitse indeholdende: forskningsprojektets titel, skitse for studieforløbet samt en redegørelse for overordnede problemområder inden for opslagets emnefelt (5 normalsider).  
  • CV samt eventuel publikationsliste.  
  • Dokumentation for beståede eksaminer i form afeksamensbeviser og karakterudskrift.  

Ansættelsesforhold  

Indskrivning sker med henblik på at erhverve ph.d.-graden og medfører ansættelse i tre år som lønnet ph.d.-stipendiat efter aftale mellem Finansministeriet og Akademikernes Centralorganisation, protokollat om ph.d.-stipendiater (bilag 5).  

Lønnen udgøres af en anciennitetsbestemt basisløn samt et fast ikke-pensionsgivende tillæg.  

Retsgrundlaget for ph.d.-uddannelsen og tildelingen af ph.d.-graden ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering (KADK) findes først og fremmest i Bekendtgørelse af lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner, jf. lovbekendtgørelse nr. 1673 af 11. december 2013 og Uddannelses- og Forskningsministeriets ph.d.-bekendtgørelse nr. 1039 af 29. august 2013. Regelgrundlaget kan tilgås på KADK’s hjemmeside:  

Ansøgningsfristen er d. 1. marts 2018 kl. 12.00.  

Ansøgninger indsendes elektronisk her: https://kadk.dk/ledige-stillinger Yderligere information kan fås ved henvendelse til Ditte Dahl, tlf.: +45 4170 1532 eller på  

e-mail: ditte.dahl@kadk.dk 

Læs mere
Du skal logge ind eller oprette en konto for at gemme jobbet

5 JOBS HOS DENNE ARBEJDSGIVER

The Royal Danish Academy of Fine Arts, Schools of Architecture, Design and Conservation
The Royal Danish Academy of Fine Arts, Schools of Architecture, Design and Conservation
Beliggenhed: Copenhagen K, Danmark | Ansøgningsfrist: mar. 01
Ph.d.-stipendiet udbydes under temaet: “Designuddannelse i forandring”
Ved Kunstakademiets Designskole opslås et ph.d.-stipendium med fokus på ’Designuddannelse i forandring’.  Om projektet   Globale og lokale samfund er i stigende grad forbundet og står overfor komplekse udfordringer, bl.a. udtrykt i FN’s 17 Verdensmål. Der er...
The Royal Danish Academy of Fine Arts, Schools of Architecture, Design and Conservation
The Royal Danish Academy of Fine Arts, Schools of Architecture, Design and Conservation
Beliggenhed: Copenhagen K, Danmark | Ansøgningsfrist: mar. 01
PhD fellowship - 'A changing design education'
The School of Design invites applications for a PhD fellowship with a focus on 'A changing design education'.   About the project   Global and local societies are increasingly connected and face complex challenges as expressed, for instance, in the United Nations' 17...
The Royal Danish Academy of Fine Arts, Schools of Architecture, Design and Conservation
The Royal Danish Academy of Fine Arts, Schools of Architecture, Design and Conservation
Beliggenhed: Copenhagen K, Danmark | Ansøgningsfrist: mar. 01
Ph.d.-stipendiet udbydes under temaet: “Materialitet, teknologi og taktilitet”
Ved Kunstakademiets Designskole opslås et ph.d.- stipendium inden for temaet ”Materialitet, teknologi og taktilitet” med særligt fokus på udviklingen af bæredygtige materialer, hvordan disse indgår i design af objekter og rum, og hvordan de opleves og anvendes.   Om...
The Royal Danish Academy of Fine Arts, Schools of Architecture, Design and Conservation
The Royal Danish Academy of Fine Arts, Schools of Architecture, Design and Conservation
Beliggenhed: Copenhagen K, Danmark | Ansøgningsfrist: mar. 01
PhD fellowship - 'Games and interaction within visual media'
The School of Design invites applications for a PhD fellowship within the theme of 'Games and interaction within visual media' with a particular focus on the development of games and visual stories and the interaction between these and the new digital technologies.   About...