The Royal Danish Academy of Fine Arts, Schools of Architecture, Design and Conservation

Postdoc i læsbarhedsdesign (udvikling af digitale teknologier til læsning)

2023-02-19
Gem som foretrukken

Institut for Visuelt Design, som er en del af Det Kongelige Akademi – Arkitektur, Design, Konservering, inviterer ansøgere til en 2-årig postdoc-stilling i læsbarhedsdesign med mulighed for 1 års forlængelse. Postdocen bliver en del af forskningsenheden Centre for Visibility Design. 

Forskningen i Centre for Visibility Design fokuserer på grænsefladen mellem kunst (kunstnerisk viden og udvikling), computervidenskab (digitale teknologier, UX-design) og psykologi (kognitiv psykologi, neurovidenskab). 

Som postdoc kommer du til at udvikle nye læseteknologier, der kan hjælpe med at styrke børns læsefærdigheder. Disse læseteknologier bliver baseret på den seneste viden om udviklingspsykologi/kognitiv neurovidenskab, men kan også omfatte elementer af spildesign, kunstig intelligens og relaterede teknologiske innovationer. Du bliver en del af den løbende udvikling af disse læseteknologier, men først og fremmest i gennemførelsen af forskningsprojekter, som har til formål at teste den effektive virkning af disse læseteknologier. Vi er derfor på udkig efter ansøgere med et kreativt mindset, som er interesserede i/kyndige inden for læsningens psykologi (herunder teknologiske innovationer inden for denne kontekst), og som kan gennemføre videnskabelige forskningsprojekter af høj kvalitet, der omfatter eye tracking og/eller talegenkendelse.   

Den ledige stilling er tilknyttet Institut for Visuelt Design og ønskes besat pr. 1. maj 2023, eller snarest muligt herefter.

Institut for Visuelt Design 

Institut for Visuelt Design (IVD) uddanner fremtidens designere og bedriver forskning på højeste niveau inden for visuelle medier. Vi udvikler nye designmetoder, som ruster studerende med dybe innovative og strategiske kompetencer til at tage ansvar for hele løsninger og processer. 

Vi bygger bro mellem en stærk dansk designtradition og vores teknologiske, digitale nu- og fremtid. Gennem kunstnerisk formgivende praksis og de nyeste teknologiske muligheder inddrager vi omverdenen i arbejdet med at udvikle designforslag og udbrede designløsninger, der fremmer det gode liv og en bæredygtig fremtid

Instituttet har godt 200 studerende og omkring 35 undervisere og forskere tilknyttet instituttets bacheloruddannelse og to kandidatprogrammer. Instituttet er også hjemsted for Det Kongelige Akademis tværgående undervisning inden for design og leverer også ind i Det Kongelige Akademis Efter- og videreuddannelse, som tæller diplom- og masteruddannelse. 

Om stillingen 

Postdoc-stillingen er en 3-årig forskningsstilling på fuldtid, som understøttes af et eksternt finansieret legatbevilling. 

Det bliver dit ansvar, inden for projektets rammer, at:

 • tage del i udviklingen af innovative læseteknologier, der kan hjælpe børn med at styrke deres læsefærdigheder. Disse værktøjer bliver udviklet i samarbejde med et netværk af akademiske og kommercielle eksterne partnere.
 • formulere forskningsspørgsmål, som har til formål at teste den effektive virkning af disse læseværktøjer og deres latente koncepter/hypoteser.
 • planlægge og gennemføre disse forskningsprojekter, således at dataindsamlingen kan finde sted i klasselokalet og omfatte skoleelever med læsefærdigheder på forskellige niveauer.
 • indsamle og analysere dataene, hvilket kan indebære, at du arbejder med psykofysiske data, eye tracking-data og/eller talegenkendelsesdata.
 • skrive forskningsartikler og formidle resultaterne af forskningsprojekterne på nationalt og internationalt anerkendte platforme.

Derudover forventes det, at du:

 • deltager aktivt i det tværfaglige forskningsteam hos Centre for Visibility Design og styrker teamet med dine unikke kompetencer.

Kvalifikationskrav

Du er kvalificeret til stillingen, hvis du har en kandidatuddannelse inden for et relevant område og en ph.d.-uddannelse (eller tilsvarende videnskabelige kvalifikationer). 

Yderligere kvalifikationer, som vil styrke din ansøgning, er*:

 • stærke akademiske kompetencer – videnskabelige skrivefærdigheder, foredrag osv.
 • tidligere erfaring med at arbejde med børn i skolealderen
 • tidligere erfaring med planlægning og gennemførelse af forskningsprojekter
 • tidligere erfaring med analyse af kvantitative data (herunder statistisk analyse)
 • tidligere erfaring med at arbejde med eye tracking, talegenkendelse og/eller lignende biosensorer
 • programmeringskompetencer inden for et relevant programmeringssprog (fx Python og R)
 • viden om designtænkning og/eller strukturerede kreative processer
 • viden om (udviklings)psykologi og/eller de kognitive processer, der er involveret i læsning
 • viden om interaktioner mellem mennesker og computere, maskinlæring eller lignende teknikker.

*Bemærk, at der sandsynligvis ikke er nogen kandidater, der opfylder alle disse krav. Hvis du besidder nogle af disse kvalifikationer og er interesseret i projektet, opfordrer vi dig til at søge stillingen.   

Vi tilbyder 

Vi tilbyder et kreativt, engageret, udviklende og visionært uddannelses- og forskningsmiljø. Jobbet rummer medindflydelse, ansvar og mulighed for at præge forskningen. Vi lægger vægt på et godt kollegialt samarbejde med rum til gensidig inspiration og sparring. 

Løn og ansættelsesforhold

Ansættelse og aflønning sker i henhold til gældende overenskomst for akademikere i staten mellem Skatteministeriet og en række AC organisationer. Der vil være mulighed for forhandling af kvalifikationstillæg afhængig af dine kompetencer og erfaring. 

Ansættelsen sker desuden i henhold til gældende stillingstruktur for kunstnerisk og videnskabeligt personale ved Det Kongelige Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering, Arkitektskolen Aarhus samt Designskolen Kolding – BEK nr. 962 af 24/08/2015. 

Stillingen er en fuldtidsstilling med en gennemsnitlig ugentlig arbejdstid på 37 timer og omfatter forskning samt administrationen i begrænset omfang. Fordelingen mellem de forskellige opgaver kan variere efter Det Kongelige Akademis bestemmelse, og du vil kunne blive pålagt andre tjenstlige opgaver. 

Stillingen er tidsbegrænset og udløber uden yderligere varsel efter 3 år.

Bibeskæftigelse accepteres i det omfang, at det er foreneligt med varetagelsen af ansættelsen som postdoc. 

Ansøgningen

Du bedes fremsende motiveret ansøgning, opdateret CV, uddannelsesdiplomer, dokumentation for opfyldelse af de kvalifikationskrav, som er angivet ovenfor, beskrivelse af dine forskningsinteresser samt en liste over dine publicerede arbejder og gerne eksemplarer af de arbejder, som du ønsker at fremhæve (maksimalt 5 arbejder). Eventuelt tidligere postdoc-bedømmelse(r) bedes desuden vedlægges.

Ansøgning med tilhørende bilag skal sendes elektronisk via knappen ”Søg stillingen” nedenfor, så den er Det Kongelige Akademi i hænde senest søndag den 19. februar 2023. 

Bilagsmateriale, som ikke kan fremsendes elektronisk sammen med ansøgningen, bedes fremsendt pr. post i 3 eksemplarer, så det er Det Kongelige Akademi i hænde inden ansøgningsfristens udløb, til nedenstående adresse:

Det Kongelige Akademi – Arkitektur, Design, Konservering

Att. Sofie Beier

Philip de Langes Allé 10

1435 København K

Mrk. Postdoc in Legibility Design. 

Angiv venligst i din ansøgning, hvis du har fremsendt ikke-elektronisk materiale med post.

Ansøgninger og ansøgningsmateriale modtaget efter ansøgningsfristens udløb medtages ikke i bedømmelsen.

Vi gør opmærksom på, at stillingen opslås og besættes i henhold til Uddannelses- og Forskningsministeriets ”Bekendtgørelse af 12. april 2019 om ansættelse af kunstnerisk og videnskabeligt personale ved de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner på Uddannelses- og Forskningsministeriets område”.

Efter ansøgningsfristens udløb udvælger institutlederen, med rådgivning fra ansættelsesudvalget, hvilke ansøgere der skal bedømmes. Udvælgelsen sker ud fra en samlet vurdering af, hvilke ansøgere der bedst opfylder kriterierne i stillingsopslaget ud fra det fremsendte ansøgningsmateriale. Du bedes derfor i ansøgning inkl. bilag dokumentere, at du opfylder de i stillingsopslaget beskrevne kvalifikationskrav. 

Alle ansøgere får herefter besked om, hvorvidt deres ansøgning er gået videre til bedømmelse, og de udvalgte ansøgere orienteres om udvalgets sammensætning. Herefter vil et fagkyndigt bedømmelsesudvalg bedømme de udvalgte ansøgere i forhold til den konkrete stilling. Hver ansøger vil få tilsendt bedømmelsen med mulighed for partshøring.

Ansættelse som postdoc vil derfor ske efter konkret bedømmelse i et sagkyndigt bedømmelsesudvalg. Bedømmelsesudvalget vil foretage deres bedømmelse på baggrund af de i stillingsopslaget angivne kvalifikationskrav og det samlede ansøgningsmateriale. Du bedes derfor i ansøgning inkl. bilag dokumentere, at du opfylder de i stillingsopslaget beskrevne kvalifikationskrav. 

Yderligere oplysninger

Oplysninger om kvalifikationskrav, ansøgningsprocessen og e-rekrutteringssystemet kan fås ved henvendelse til personalejurist, Sine Kildevang Madsen e-mail: skmad@kglakademi.dk tlf.: 4170 1815

Oplysninger om stillingens faglige indhold kan fås ved henvendelse til professor MSO Sofie Beier, e-mail sbe@kglakademi.dktlf. 4170 1883.

Generelle oplysninger om Det Kongelige Akademi og Institut for Visuelt Design kan findes på www.kglakademi.dk.   

Det Kongelige Akademi er en mangfoldig arbejdsplads, som anser diversitet for at være en styrke. Vi opfordrer derfor alle kvalificerede og interesserede ansøgere til at søge stillingen.

Om Det Kongelige Akademi

Det Kongelige Akademi – Arkitektur, Design, Konservering er et internationalt anerkendt akademi, der uddanner professionelt kreative kandidater til højeste niveau og udvikler ny viden, der skaber værdi for samfundet og arbejdsmarkedet. Det Kongelige Akademi er en statsinstitution under Uddannelses- og Forskningsministeriet og har ca. 1.700 studerende og 350 medarbejderårsværk. Læs mere om Det Kongelige Akademi på vores hjemmeside www.kglakademi.dk.

Jobbeskrivelse

Gem som foretrukken

Flere job fra denne arbejdsgiver

Om arbejdsgiveren

The school is one of the two Danish School of Architecture and one of the world’s oldest schools of architecture.

Besøg arbejdsgiverens side

Interessante artikler

...
Teaching Computers How to See the World King Abdullah University of Science and Technology (KAUST) 5 min læsning
...
Futureproofing Computer Security Centrum Wiskunde & Informatica (CWI) 4 min læsning
Flere Stories