The Royal Danish Academy of Fine Arts, Schools of Architecture, Design and Conservation

Ph.D.- stipendium under temaet "Bevaring / konservering"

2023-05-10
Gem som foretrukken

Institut for Konservering søger en kandidat til et ph.d.-projekt, der skal undersøge et emne inden for bevaring og/ eller konservering af kulturarv eller naturarv. Hensigten er at tilvejebringe ny viden om aktiv eller præventiv konservering, bevaring, metodik eller analyser og dermed bidrage til at øge vores forståelse af aktiv eller forebyggende bevaring, optimering af materialer, metoder eller processer.

Denne nye viden vil på sigt kunne bidrage til udvikling af konserveringsfaget og/ eller løse museums- og samfundsrelaterede udfordringer. Projektet ligger således inden for rammerne af Institut for Konserverings aktuelle forskningsmæssige fokus på bevaring.

Vi ønsker kvalificerede bud på en afgrænset problemformulering, på relevante forskningsspørgsmål og de dertil hørende teoretiske vinkler og forskningsmetoder.

Den ideelle kandidat har en kandidatgrad i konservering eller tilsvarende relevant fagområde. Ph.d.-stipendiaten vil blive ansat på Det Kongelig Akademi og indskrevet ved akademiets ph.d.-skole. Tjenestestedet vil være på Institut for Konservering på Det Kongelig Akademi.

Om Institut for Konservering

Institut for Konservering uddanner konservatorer og udfører forskning, der bidrager til at bevare vores fælles kultur- og naturarv som uerstattelige aktiver for hele menneskeheden. Gennem forskning og i dialog med omverdenen udvikler vi konserveringsuddannelsen til fortsat at være blandt de førende internationalt. Vores forskning udføres i samarbejde med museer og andre forskningsinstitutioner og bidrager til forskningsbaseret undervisning og til at udvikle anvendt konservering til fagmiljøerne.

Kvalifikationskrav

Ph.d.-studiet er en treårig (fuldtids-)uddannelse. På ansættelsestidspunktet skal ansøger have opnået en kandidatgrad (120 ECTS eller tilsvarende) inden for konservering eller tilsvarende relevant fagområde. Alternativt skal ansøgeren kunne dokumentere kompetencer på niveau med en kandidatgrad gennem længerevarende uddannelse (4-5 år), viden, kvalifikationer, kompetencer, herunder forsknings og/eller erhvervsmæssig erfaring inden for konservering eller tilsvarende.

Ansættelsesforhold

Indskrivning sker med henblik på at erhverve ph.d.-graden og medfører ansættelse i tre år som lønnet ph.d.- stipendiat efter aftale mellem Skatteministeriet og Akademikernes Centralorganisation, protokollat om ph.d.-stipendiater (bilag 5). Lønnen udgøres af en anciennitetsbestemt basisløn samt et fast ikke-pensionsgivende tillæg. Retsgrundlaget for ph.d.-uddannelsen og tildelingen af ph.d.-graden ved Det Kongelige Akademi findes først og fremmest i Bekendtgørelse af lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner, jf. lovbekendtgørelse nr. 1673 af 11. december 2013 og Uddannelses- og Forskningsministeriets ph.d.-bekendtgørelse nr. 1039 af 29. august 2013.

Ansøgningen skal indeholde

Der anvendes ikke ansøgningsskema. Ansøgningen skal være affattet skriftligt på dansk, norsk, svensk eller engelsk.

Ansøgningen indsendes som én samlet pdf og skal omfatte:

  • 1 A4-side motiveret ansøgning.
  • 5 A4 siders projektbeskrivelse. Projektbeskrivelsen skal indeholde følgende: Problemstilling
  • Beskrivelse af projektets målsætninger og dets nyhedsværdi 
  • State-of-the-Art
  • Mulige forskningsspørgsmål og evt. hypoteser.
  • Beskrivelse af relevante forskningsmetoder til besvarelse af spørgsmålene
  • Udover de 5 A4-sider: Tidsplan for projektet (undervisning udgør 1/6 af det samlede forløb) og kildehenvisninger
  • CV samt eventuel publikationsliste.
  • Et tekst-eksempel på egen skriftlig formidling.
  • Dokumentation for beståede eksaminer i form af eksamensbevis og karakterudskrift.

Ansøgningen

Ansøgning med tilhørende bilag skal sendes elektronisk via knappen ”Søg stillingen” nedenfor, så den er Det Kongelige Akademi i hænde senest d. 10. maj 2023, kl. 12.00. Der uploades et tomt bilag ud over den samlede ansøgnings-pdf, da der i systemet skal uploades to dokumenter.

Ansøgninger og ansøgningsmateriale modtaget efter ansøgningsfristens udløb medtages ikke i bedømmelsen. Det samme gælder ansøgninger, som ikke lever op til de krav til indhold, som er oplistet oven for.

Yderligere information

Yderligere information om stillingens indhold kan fås ved henvendelse til institutleder, Rikke Bjarnhof, på e-mail rbja@kglakademi.dk

Information om ansøgningens formalia kan fås ved henvendelse til akademiets ph.d.-skole:

Ditte Dahl på e-mail ditte.dahl@kglakademi.dk.

Alle, der opfylder kravet om en akademisk uddannelse på kandidatniveau opfordres til at søge stipendiet uanset alder, køn, race, religion eller etnisk tilhørsforhold.

Jobbeskrivelse

Gem som foretrukken

Flere job fra denne arbejdsgiver

Om arbejdsgiveren

The school is one of the two Danish School of Architecture and one of the world’s oldest schools of architecture.

Besøg arbejdsgiverens side

Interessante artikler

...
Saving Coral Reefs for Humankind King Abdullah University of Science and Technology (KAUST) 4 min læsning
...
Unravelling the Mysteries of the Deep Sea NIOZ Royal Netherlands Institute for Sea Research 4 min læsning
...
Outsmarting Nature with Science to Improve Food Security King Abdullah University of Science and Technology (KAUST) 5 min læsning
Flere Stories