Din jobnotifikation er blevet oprettet.
University of Stavanger
Førsteamanuensis i statsvitenskap
University of Stavanger
The University of Stavanger is situated in the most attractive region in the country, with some 300 000 inhabitants.
Besøg arbejdsgiverprofil
JOBBESKRIVELSE
Publiceret: 12 dage siden
Ansøgningsfrist: nov. 04
Beliggenhed: Stavanger, Norge
Nævn venligst at du fandt dette job på Academic Positions, når du ansøger.
DEL DETTE JOB

Førsteamanuensis i statsvitenskap

Universitetet i Stavanger (UiS) har omlag 10.700 studenter og 1.560 ansatte. Universitetet ligger i Norges tredje største byregion, med et dynamisk arbeidsmarked og spennende kultur- og fritidsaktiviteter. Vi er eneste norske medlem av European Consortium of Innovative Universities. Universitetet har store ambisjoner. Vi skal være en drivkraft i regionens kunnskapsutvikling og et internasjonalt forskningsuniversitet med vekt på nyskapning og innovasjon. Sammen med våre ansatte og studenter vil vi løfte blikket, og våge å tenke stort og nytt – vi vil utfordre det velkjente og utforske det ukjente.

Institutt for medie- og samfunnsfag, som er en del av Det samfunnsvitenskapelige fakultet, tilbyr studier og driver forskning innenfor samfunnssikkerhet, endringsledelse, sosiologi, fjernsyns- og medieproduksjon og journalistikk. Det er i dag 50 ansatte (inklusiv stipendiater og postdoktorer) og 840 studenter tilknyttet instituttet.

Førsteamanuensis i statsvitenskap

Universitetet i Stavanger søker etter førsteamanuensis i statsvitenskap

Arbeidsoppgaver og fagmiljø

Fagområde for stillingen er statsvitenskap.

Stillingen er organisatorisk tilknyttet Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for medie- og samfunnsfag.

Som førsteamanuensis vil du hovedsakelig undervise og veilede studenter på bachelornivå innenfor studieprogrammet i statsvitenskap, forske og formidle forskningsresultat innenfor relevante forskningsområder ved instituttet, samt bidra til utvikling av samarbeid med arbeidslivet. Utvikling av varierte og digitale læringsmåter i undervisningen, innovasjon og verdiskapning basert på resultater fra forskning og faglig utviklingsarbeid, inngår i stillingen. Stillingsbetenkningen gir en nærmere beskrivelse av fagområde og aktuelle oppgaver for førsteamanuensis.

Kompetansekrav

Vi søker etter førsteamanuensis med doktorgrad eller tilsvarende kompetanse innenfor fagområdet. Søkere med spesialisering innenfor komparativ politikk, gjerne med vekt på valg og politisk atferd, foretrekkes. Søkere med spesialisering innenfor områder som offentlig politikk og administrasjon eller internasjonal politikk er også aktuelle kandidater. Erfaring med statsvitenskapelig forskning ved hjelp av kvantitative metoder vil bli vektlagt.

Du må kunne dokumentere pedagogisk og didaktisk kompetanse knyttet til høyere utdanning, eller gjennomføre universitetspedagogisk kurs innen en periode på to år fra tiltredelse. Kurset tilbys av universitetet.

Videre legges det vekt på at du har:

 • En reflektert og bevisst holdning til egen undervisnings- og veiledningsvirksomhet.
 • Evne til å involvere og engasjere studentene i undervisning hvor utdanningsmål, innhold og vurderingssituasjoner henger nøye sammen. Erfaring med og/eller interesse for utvikling og bruk av varierte læringsmåter og digitale redskaper i undervisningen.
 • Formidlet forskningsresultat i anerkjente norske og internasjonale publiseringskanaler, og at du kan vise til progresjon i forskning og publisering.
 • Evne til å initiere, skaffe ekstern finansiering til, drive og gjennomføre forsknings- og utviklingsprosjekter. Erfaring fra samarbeid med arbeidslivet.
 • Evne til å bygge og ivareta nettverk - regionalt, nasjonalt og internasjonalt.
 • Høy arbeidskapasitet, er nysgjerrig og motivert for å utvikle ny kunnskap sammen med andre. Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner, og evne til å bidra til et konstruktivt arbeidsmiljø.

Arbeids- og undervisningsspråket er norsk og engelsk. Dersom du ikke behersker norsk eller et annet skandinavisk språk må du tilegne deg norskkunnskaper tilsvarende nivå B2 innen en periode på to år fra tiltredelse. Om nødvendig vil du få tilbud om norskkurs betalt av universitetet.

Dersom det ikke melder seg søkere med tilstrekkelig vitenskapelig kompetanse, kan det bli aktuelt å ansette midlertidig for inntil tre år med sikte på kvalifisering og fast ansettelse. Søker må ha forutsetning for å skaffe seg nødvendige kvalifikasjoner i løpet av ansettelsesperioden.

Vi tilbyr:

 • Varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjon.
 • Et ambisiøst arbeidsfellesskap i positiv utvikling. Vi arbeider for å inkludere ansatte på alle nivå i strategiske beslutninger, fremme en uformell atmosfære og en flat organisasjonskultur.
 • Kollegabasert veiledningsprogram det første året du underviser ved UiS, NyTi.
 • Mulighet for faglig utvikling og anledning til å søke kvalifikasjonsopprykk til professor i samsvar med nasjonale regler.
 • Lønn etter statens lønnsregulativ, l.pl. 17.510, kode 1011, kr 500.000 - 650.000 bto pr år. I særskilte tilfeller kan høyere avlønning vurderes.
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse som sikrer gode pensjonsrettigheter. Medlemmer kan søke boliglån til gunstige vilkår. Gunstig medlemskap på treningssenter og i bedriftsidrettslag.
 • Ansettelse i IA-bedrift som er opptatt av å redusere sykefraværet, tilrettelegge for ansatte med redusert arbeidsevne og øke yrkesaktiviteten for eldre arbeidstakere.
 • Hjem-jobb-hjem, kollektivtransport til og fra jobb til gunstig pris.
 • Som arbeidstaker i Norge vil du ha tilgang til et svært godt helsesystem og gode pensjoner, sjenerøs fødsels-/foreldrepermisjon og en konkurransedyktig lønn. Barnehageplass er garantert og rimelig, offentlig skole er gratis.
 • Relocation-program ved flytting til Norge, inkluderer bl.a. støtte og språkkurs for partnere.

Generell informasjon

Din søknad vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Hovedvekten i den sakkyndige vurderingen legges på bedømmelse av innsendte vitenskapelige arbeider og dokumentert undervisnings- og utdanningsfaglig kompetanse. Erfaring fra popularisering/formidlingsvirksomhet, fagpolitisk og fagadministrativt arbeid og eventuelt andre dokumenterte kvalifikasjoner med relevans for stillingen, vil også bli vurdert av de sakkyndige.

Dersom det melder seg svært mange søkere, kan det bli aktuelt å avslå søknader før søknadspapirene oversendes sakkyndig komité for vurdering. Dette vil være aktuelt for søkere som ikke tilfredsstiller sentrale deler av kompetansekravene.

På bakgrunn av sakkyndig komités uttalelse vil aktuelle søkere bli innkalt til intervju og prøveundervisning før det avgis innstilling.

Universitetet vil rekruttere flere kvinner til førsteamanuensisstilling innenfor fagområdet. Dersom flere søkere anses å ha likeverdige kvalifikasjoner, vil en kvinne bli prioritert foran en mann.

Det er en forutsetning at den som ansettes bosetter seg slik at vedkommende kan være tilstede ved, og tilgjengelig for, fagmiljøet på arbeidsplassen i ordinær arbeidstid.

Nærmere opplysninger

Stillingsbetenkningen gjør nærmere rede for fagområde og aktuelle arbeidsoppgaver. Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til professor Arild Aurvåg Farsund, tlf +47 51 83 16 82, epost arild.a.farsund@uis.no eller til førsteamanuensis Gunnar Thesen, tlf +47 51 83 21 86, epost gunnar.thesen@uis.no. Opplysninger om ansettelsesprosessen fås ved henvendelse til senior HR-konsulent Helene Engelsgjerd Figved, tlf +47 , epost helene.e.figved@uis.no.

Søknad

Søk stillingen elektronisk via "Søk stillingen" på denne siden. Her registreres minimum søknadsbrev, relevant utdanning og erfaring. Følgende dokumenter lastes opp som vedlegg til søknaden, i separate filer:

 • CV med fullstendig oversikt over utdanning og erfaring
 • Relevante vitnemål og attester.
 • Fullstendig liste over vitenskapelige arbeider og kunstnerisk virksomhet.
 • Dokumentert undervisnings- og utdanningsfaglig kompetanse, se Retningslinjer for vurdering av undervisningskompetanse
 • Inntil 7 vitenskapelige arbeider som er sentrale i din forskningsproduksjon, inklusiv doktorgradsavhandling. Dokumentasjon på annen aktivitet som vurderes relevant i forhold til stillingens krav.
 • Dokumentasjonen må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk. Dersom vedleggene overskrider 30 MB til sammen må de komprimeres før opplasting.

Opplysninger og dokumentasjon som det skal tas hensyn til ved vurdering må være registrert innen søknadsfristens utløp. Kontaktinformasjon til to referansepersoner oppgis i søknaden eller på forespørsel.Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har anmodet om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jf offentlighetsloven § 25.

STILLINGSBETENKNING

Fagområde

Fagområde for stillingen er statsvitenskap. I den sammenheng er vi åpen for søkere fra ulike tradisjoner innen fagfeltet, som komparativ politikk, offentlig politikk og administrasjon, internasjonal politikk og valg og velgeratferd. Vi er særlig interessert i søkere med kompetanse på kvantitativ metode, men er også positiv til annen metodekompetanse.

Organisatorisk plassering

Ansettelsen gjelder generelt ved Universitetet i Stavanger. Stillingen er organisatorisk plassert ved Det Samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for medie- og samfunnsfag. Informasjon om enheten er tilgjengelig på våre nettsider. Førsteamanuensis vil kunne delta i forskningsfellesskap på tvers av organisatoriske enheter.

Aktuelle oppgaver

Førsteamanuensis skal sammen med det øvrige vitenskapelige personalet ivareta:

Utdanning:

 • Bidra til utvikling av faglig sterke og relevante utdanningsprogram.
 • Videreutvikle og styrke utdanningsprogrammenes faglige omdømme gjennom å gi undervisning og veiledning av høy kvalitet på bachelor-, master- og doktorgradsnivå.
 • Bidra i, og utvikle aktuelle etter- og videreutdanningstilbud.
 • Legge til rette for studentenes læring i tråd med studieprogrammenes læringsmål.
 • Drive pedagogisk utviklingsarbeid og læremiddelproduksjon.
 • Inngå i kontinuerlige kompetansehevingsprosesser knyttet til undervisning og veiledning.
 • Bidra ved utvikling av nye undervisningsmetoder og bruk av ulike digitale læringsressurser.
 • Gjennomføre studentevalueringer og drive kontinuerlig utvikling av utdanningenes kvalitet.

Forskning og innovasjon:

 • Forske og drive faglig utviklingsarbeid innenfor fagområdet.
 • Initiere, skaffe ekstern finansiering til, drive og gjennomføre forsknings- og utviklingsprosjekter.
 • Drive anvendbar næringsrettet, praksisnær profesjonsrettet og/eller samfunnsrelevant forskning, også på oppdrag fra, og i samarbeid med samfunns- og arbeidsliv.
 • Delta i og utvikle forskningsfellesskap ved universitetet - programområder eller forskergrupper.
 • Involvere studenter i forskning og faglig utviklingsarbeid.
 • Bidra til innovasjon og verdiskapning basert på resultater fra forskning og faglig utviklingsarbeid.
 • Involvere studentene i entreprenørskapsaktiviteter og bidra til å utvikle deres entreprenørskapskompetanse.
 • Etablere nettverk og samarbeid med forskere nasjonalt og internasjonalt.

Formidling og samfunnskontakt:

 • Formidle forskningsresultat i norske og internasjonale publiseringskanaler.
 • Drive populærvitenskapelig formidling.
 • Bidra i faglig anerkjente konferanser, nasjonalt og internasjonalt.
 • Delta i fag- og samfunnsdebatten.
 • Bidra til utvikling av samarbeid med samfunns- og arbeidsliv.
 • Bygge og ivareta et bredt nettverk med privat og offentlig sektor, nasjonalt og internasjonalt.

Administrasjon:

 • Delta i fagstrategisk arbeid og ved oppbygging av nye undervisningsemner/fagfelt.
 • Legge til rette for eksamen og delta ved sensur.
 • Delta i sakkyndige komiteer og interne vurderingskomiteer.
 • Ivareta verv i nasjonale og internasjonale komiteer, samt i råd og utvalg ved UiS.

Det forventes at den som ansettes støtter opp om og deltar i den øvrige aktiviteten ved fakultetet og kan påta seg oppgaver på tvers av institutt- og fakultetsgrenser. En årlig plan for det arbeidet som skal utføres settes opp etter samtale mellom instituttleder og førsteamanuensis, dette i samsvar med universitetets Retningslinjer for arbeidsplanlegging.

Kompetanseutvikling

UiS forventer at alle vitenskapelig ansatte driver kontinuerlig kompetanseheving av egen undervisnings- og forskningsvirksomhet. Førsteamanuensis skal det første året delta på universitetets kollegabaserte veiledningsprogram, NyTi.

Førsteamanuensis som ikke kan dokumentere tilstrekkelig pedagogisk og didaktisk kompetanse knyttet til høyere utdanning må delta på universitetspedagogisk kurs innen to år fra tiltredelse.

Førsteamanuensis som ikke kan norsk eller et annet skandinavisk språk må tilegne seg norskkunnskaper tilsvarende nivå B2 (i samsvar med felles europeisk rammeverk for språk) innen en periode på to år fra tiltredelse.

Førsteamanuensis kan søke forskningstermin med lønn i samsvar med universitetets Retningslinjer for tildeling av forskningstermin.

Førsteamanuensis kan søke kvalifikasjonsopprykk til professor i samsvar med Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger § 2-2.

Læs mere

1 JOBS HOS DENNE ARBEJDSGIVER

University of Stavanger
University of Stavanger
Beliggenhed: Stavanger, Norge | Ansøgningsfrist: nov. 04
Associate Professor in Political Science
The University of Stavanger (UiS) has about 10,700 students and 1,560 employees. The University is located in the third largest urban region in Norway, with a dynamic labor market and exciting cultural and leisure activities. We are the only Norwegian member of the European...

LIGENDE JOBS

Førsteamanuensis i utviklingsstudier
University of Agder (UiA)
Publiceret 2 dage siden
Førsteamanuensis/førstelektor/universitetslektor i privatrett
University of Agder (UiA)
Publiceret 2 dage siden
Førsteamanuensis/førstelektor/universitetslektor i velferdsrett
University of Agder (UiA)
Publiceret 2 dage siden
Førsteamanuensis/førstelektor/universitetslektor i EU/EØS-rett
University of Agder (UiA)
Publiceret 2 dage siden
Associate Professor in Political Science
University of Stavanger
Publiceret 12 dage siden

CAREER ADVICE

Ready to pack your bags? Here’s our guide to moving to Norway.

By Academic Positions
Posted May 18, 2018 at 08:00am

Certain professional skills including communication, leadership, teamwork, and project management are valued by employers across a wide range of sectors.

By Academic Positions
Posted Sep 04, 2018 at 08:00am

Interested in working in the Netherlands? Here's how much PhD students, postdocs, and professors earn there.

By Academic Positions
Posted Oct 09, 2018 at 08:00am